KUBO Companies

KUBO Group bestaat uit vier bedrijven die elkaar versterken en ondersteunen. Bij KUBO Group en haar dochterondernemingen staan we synoniem voor innovatie en duurzaamheid, en streven we voortdurend naar vooruitgang in de agrarische sector.

Meer over KUBO bedrijven

Bij KUBO Group geloven we dat duurzaamheid de kern vormt van ons succes en onze veerkracht op lange termijn. 

ESG: De drijvende kracht van verantwoord ondernemen 

In het snel veranderende landschap van de hedendaagse bedrijfswereld wordt de cruciale rol van ESG (Environment, Social, Governance) steeds prominenter. Bij KUBO Group omarmen we deze verandering en zien we ESG niet alleen als een verplichting, maar als een kans om onze betrokkenheid bij een duurzame toekomst te versterken. 

Meer over ESG

ESG doelen

KUBO ESG doelen

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals (SDG’s) om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen. En we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030.

Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals aangenomen. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen.

KUBO’s strategie is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) die worden gebruikt als kompas richting 2030. KUBO omarmt alle SDG's, maar kan een impactvolle bijdrage leveren met name tegen acht ervan. Derde partijen worden gebruikt om haar prestaties te valideren, certificeren, beoordelen en uitdagen, waaronder: SBTi en Anthesis / Climate Neutral Group. KUBO verbindt zich ertoe om transparant te rapporteren over haar prestaties, minimaal op jaarbasis.

Beëindigen van honger

Het doel van het beëindigen van honger houdt in dat iedereen, overal ter wereld, toegang heeft tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel. Dit doel streeft ernaar om de voedselzekerheid te waarborgen, de voeding te verbeteren en de landbouwproductiviteit te bevorderen. Het is gericht op het uitbannen van ondervoeding en honger, het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het waarborgen van een stabiele voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking.

KUBO houdt zich wereldwijd bezig met agrarische kasprojecten. Middels het ontwerpen en bouwen van hightech gesloten kassen en kassystemen streeft KUBO naar duurzame oplossingen in de sector, ondersteunt ze efficiënte technologieën en methoden die de voedselproductie en de voedselkwaliteit verbeteren. Hiermee draagt KUBO bij aan het verminderen van honger en ondervoeding wereldwijd en zorgt zij indirect voor gezond en veilig voedsel.

Goede gezondheid en Welzijn

SDG 3: verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Enkele specifieke subdoelen binnen SDG 3 omvatten het verminderen van moeder- en kindersterfte, het bestrijden van infectieziekten, het bevorderen van mentale gezondheid en het versterken van de gezondheidsinfrastructuur.

KUBO heeft een focus op het bijdragen van gezonde productie en voedzame gewassen in kassen. Het bevorderen van duurzame tuinbouwpraktijken en het verbeteren van de beschikbaarheid van gezond voedsel draagt bij aan een goede gezondheid, aan een vermindering van vroegtijdige sterfte en ziektes.

Door te streven naar de doelstellingen van SDG 3 kan KUBO bijdragen aan het bevorderen van goede gezondheid en welzijn, zowel direct als indirect, in lijn met de bredere mondiale inspanningen om een gezonde levensstijl en welzijn te waarborgen.

Waardig werk en economische groei

SDG 8: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Enkele specifieke doelstellingen binnen SDG 8 omvatten het bevorderen van productiviteit door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie en bijvoorbeeld het waarborgen van waardige jobs, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van arbeidsrechten.

Voor KUBO betekent SDG 8 dat ze zich inzet voor de bevordering van waardig werk en economische groei binnen haar activiteiten. Enkele aspecten waarop KUBO dit doel nastreeft zijn:

1.      Werkgelegenheid: bijdragen aan het creëren van waardige en duurzame banen, zowel lokaal als in gebieden waar haar projecten zich bevinden. Dit kan onder meer het trainen en in dienst nemen van lokale gemeenschappen omvatten.

2.      Innovatie en technologische vooruitgang: Door te investeren in innovatieve kastechnologieën en duurzame landbouwpraktijken bijdragen aan economische groei in de agrarische sector, zowel op lokaal als mondiaal niveau.

3.      Arbeidsrechten en waardig werk: KUBO doet uitsluitend zaken met partners die de arbeidsrechten  respecteren en zorgt ervoor dat de werkomstandigheden in overeenstemming zijn met internationale normen, waardoor werknemers fatsoenlijk werk hebben en een goede levenskwaliteit ervaren.

Door actief bij te dragen aan SDG 8 kan KUBO een positieve impact hebben op de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, en daarmee bijdragen aan het bereiken van duurzame en inclusieve groei wereldwijd.

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen. Enkele specifieke doelstellingen binnen SDG 9 omvatten het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie, het vergroten van toegang tot financiële diensten en het ontwikkelen van betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur.

Voor KUBO kan SDG 9 betekenen dat ze zich kan richten op verschillende aspecten van industriële ontwikkeling, innovatie en infrastructuur, zoals:

1.      Innovatieve kastechnologieën: investeren in en het bevorderen van innovatieve kastechnologieën die de efficiëntie van tuinbouwproductie verhogen en duurzame tuinbouwpraktijken ondersteunen.

2.      Duurzame landbouwpraktijken: Door de implementatie van milieuvriendelijke en duurzame landbouwmethoden draagt KUBO bij aan de ontwikkeling van een duurzame industrie in de agrarische sector.

3.      Samenwerking en innovatie: bevorderen van de samenwerking met andere organisaties en deelnemen aan onderzoek en ontwikkeling om innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen op het gebied van landbouw en kastechnologie.

Door bij te dragen aan SDG 9 kan KUBO helpen om duurzame groei en ontwikkeling te bevorderen, zowel in haar specifieke sector als breder in samenwerking met lokale gemeenschappen en belanghebbenden.

 

Duurzame steden en gemeenschappen

Dit doel streeft naar het creëren van inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen. Enkele specifieke doelstellingen binnen SDG 11 omvatten het verbeteren van stedelijke planning en beheer, het beschermen van cultureel erfgoed, het verminderen van de milieu-impact van steden en het waarborgen van toegang tot veilige en betaalbare huisvesting.

Voor KUBO heeft SDG 11 betrekking op verschillende aspecten, afhankelijk van hun betrokkenheid bij stedelijke en gemeenschapsontwikkelingsprojecten. Enkele manieren waarop KUBO kan hieraan kan bijdragen zijn:

1.      Kastechnologieën die het mogelijk maken om op een efficiënte en duurzame manier voedsel te produceren binnen stedelijke omgevingen.

2.      Milieuvriendelijke infrastructuur: Door de ontwikkeling en implementatie van milieuvriendelijke kastechnologieën en landbouwpraktijken bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact van stedelijke gebieden.

3.      Samenwerking met lokale gemeenschappen: samenwerking met partners/klanten en lokale gemeenschappen om duurzame en inclusieve ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, zoals het creëren van werkgelegenheid, het bevorderen van lokale economieën en het verbeteren van de levenskwaliteit.

4.      Innovatie in huisvesting: Als KUBO betrokken is bij projecten die verband houden met huisvesting, kan ze streven naar innovatieve, duurzame en betaalbare huisvestingsoplossingen om te voldoen aan de behoeften van stedelijke gemeenschappen.

Door te focussen op SDG 11 kan KUBO bijdragen aan het creëren van duurzame, veerkrachtige steden en gemeenschappen, waarbij de nadruk ligt op het evenwicht tussen economische ontwikkeling, milieubescherming en sociale inclusiviteit.

Verantwoorde consumptie en productie

Dit doel streeft naar het waarborgen van duurzame consumptie- en productiepatronen. Enkele specifieke doelstellingen binnen SDG 12 omvatten het bevorderen van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van afval en vervuiling, en het aanmoedigen van duurzame praktijken in zowel consumptie als productie.

Voor KUBO kan SDG 12 betekenen dat ze zich richt op verschillende aspecten van verantwoorde consumptie en productie in de context van haar activiteiten. Enkele manieren waarop KUBO kan bijdragen zijn:

1.      Duurzame landbouwpraktijken: streven naar het implementeren van milieuvriendelijke en duurzame landbouwtechnieken in kasprojecten, zoals waterbeheer, gebruik van hernieuwbare energie en minimalisering van chemische middelen zoals pesticide.

2.      Efficiënt gebruik van hulpbronnen: middels geavanceerde kastechnologieën streven naar een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals water en land, om de opbrengst te maximaliseren en de impact op het milieu te verminderen.

3.      Educatie en bewustwording: actief bijdragen aan het vergroten van bewustwording over duurzame consumptie en productie, zowel binnen de eigen organisatie als in de bredere gemeenschappen waarin KUBO actief is.

Door te streven naar de doelen van SDG 12 kan KUBO een positieve impact hebben op het verminderen van de ecologische voetafdruk van haar activiteiten en bijdragen aan een meer duurzame en verantwoorde benadering van zowel consumptie als productie.

Klimaatactie

Het doel van Klimaatactie is om onmiddellijke maatregelen te nemen om de klimaatverandering en de impact ervan te bestrijden. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van veerkracht tegen klimaatverandering en het creëren van bewustzijn over klimaat gerelateerde kwesties.

Voor KUBO betekent SDG 13  dat ze zich richt op verschillende aspecten van klimaatactie in relatie tot haar activiteiten in de landbouw- en kassector. Enkele manieren waarop KUBO bijdraagt zijn

1.      Duurzame energie: streven naar het gebruik van duurzame energiebronnen in de opgeleverde kassen, zoals groene stroom, aardwarmte en zonne-energie, om zodoende de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

2.      Klimaatbestendige landbouwpraktijken: Door innovatieve kastechnologieën te implementeren bijdragen aan klimaatbestendige landbouwpraktijken die minder gevoelig zijn voor de negatieve effecten van klimaatverandering.

3.      Bewustwording en educatie: actief bijdragen aan het vergroten van bewustzijn over klimaatverandering en het belang van klimaatactie, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met lokale gemeenschappen.

4.      CO2-voetafdrukvermindering: KUBO werkt aan het verminderen van haar voetafdruk door efficiënter gebruik van hulpbronnen, energiebesparende maatregelen, gebruik van groene energie en duurzame praktijken in de hele waardeketen. KUBO heeft ambitieuze targets gesteld ten aanzien van een aanzienlijke voetafdrukvermindering op het gebied van scope 1, 2 en 3.

Door actief bij te dragen aan SDG 13 kan KUBO helpen de negatieve impact van klimaatverandering te verminderen en bijdragen aan wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken en onze planeet te beschermen.

Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Voor KUBO betekent SDG 15 dat zij zich richt op verschillende aspecten van duurzaam landgebruik en milieubescherming in relatie tot haar activiteiten. Enkele manieren waarop KUBO bijdraagt zijn:

1.      Duurzame landbouwpraktijken: streven naar het implementeren van duurzame landbouwtechnieken in opgeleverde kassen om de biodiversiteit te behouden, bodemdegradatie te verminderen en ecosystemen te beschermen.

2.      Herstel van landschappen: betrokken zijn bij projecten gericht op het herstel van landschappen, waaronder het herbebossen van gebieden of het ondersteunen van initiatieven voor natuurbehoud.

3.      Milieubewustzijn: bijdragen aan het vergroten van bewustzijn over het belang van biodiversiteit, natuurbehoud en duurzaam landgebruik, zowel binnen haar organisatie als in samenwerking met lokale gemeenschappen.

4.      Efficiënt gebruik van grondstoffen: Door middel van geavanceerde kastechnologieën streven naar een efficiënter gebruik van land en natuurlijke hulpbronnen, waardoor de druk op natuurlijke ecosystemen wordt verminderd.

Door te werken aan SDG 15 levert KUBO een positieve bijdrage aan het behoud van biodiversiteit, het herstel van ecosystemen en het bevorderen van duurzaam landgebruik, wat essentieel is voor het behoud van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen.

Meer weten over KUBO Group en ESG doelen?