Privacyverklaring

KUBO tuinbouwprojecten | blauwe lucht kas nederland

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens van KUBO TUINBOUWPROJECTEN B.V. als Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens
KUBO TUINBOUWPROJECTEN B.V.
Vlotlaan 710, 2681 TX Monster
Postbus 1041, 2680 BA Monster
Telefoon: +31 174 286 161
Algemeen mailadres: info@kubo.nl

Privacy Officer
De privacy Officer van KUBO is te bereiken via privacyofficer@kubo.nl of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Privacy Officer.

Waarom wij Persoonsgegevens verwerken
KUBO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening zoals met u is overeengekomen voor u te verrichten;
 • Om reis en verblijf te regelen voor eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers, zowel in Nederland als daarbuiten;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten behoeve van de dienstverlening aan u of voor onszelf;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KUBO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij Persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover.
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer wij voor u reis en verblijf moeten regelen in verband met de uitvoer van werkzaamheden in Nederland of daarbuiten.
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief.
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u een arbeidsrelatie met ons heeft of bij ons solliciteert.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN nummer(s)
 • Partner- en kindgegevens

Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om Persoonsgegevens aan KUBO te verstrekken.

Voor het maken van reserveringen voor reis en verblijf kan het zijn dat wij aanvullende gegevens nodig hebben, zoals:

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Gegevens van ouders
 • Gegevens van zorgverzekering
 • Visa
 • Medische gegevens


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KUBO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die wij op basis van een opdrachtrelatie verwerken, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) zeven jaar bewaren.
 • Persoonsgegevens die ons verstrekt voor het toezenden van een digitale nieuwsbrief worden verwijderd wanneer u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.
 • Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van een arbeidsovereenkomst bewaren wij in de regel voor een periode van 7 jaar na einde van het
 • Persoonsgegevens die u ons stuurt voor het regelen van reis en verblijf bewaren wij zolang als nodig is voor het maken van die reserveringen, of langer wanneer dit voor het aanvragen van visa of overige reisbescheiden nodig is. Sommige landen vragen ook eerder op uw naam verstrekte visa op, zodat wij ook die gegevens bewaren.
 • Persoonsgegevens die u ons stuurt voor een sollicitatie bewaren wij tot 3 weken nadat de vacature is vervuld. Indien gewenst vragen wij uw toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
KUBO deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.
KUBO deelt uw persoonsgegevens met organisaties en (overheids)instanties in Nederland en daarbuiten, voor het regelen van reis en verblijf.
KUBO deelt uw persoonsgegevens wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.
KUBO gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
KUBO werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leest u onze Cookie Policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KUBO. U heeft het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt over te  dragen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens, het intrekken van uw toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan KUBO via het bovenstaande postadres of mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgestelde gronden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KUBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten
Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door KUBO, kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer.
U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen
KUBO kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website.
Wij doen ons best u over wijzigingen te informeren.

Monster, 29 augustus 2019