Privacyverklaring

KUBO tuinbouwprojecten | blauwe lucht kas nederland

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van KUBO TUINBOUWPROJECTEN B.V. (KUBO). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens
KUBO TUINBOUWPROJECTEN B.V.
Adres: Vlotlaan 710, 2681 TX Monster
Postbus 1041, 2680 BA Monster 
Telefoon: +31 174 286 161
Algemeen e-mailadres: info@kubo.nl

Privacy Officer
De privacy Officer van KUBO is te bereiken via privacyofficer@kubo.nl of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Privacy Officer.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
KUBO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in Nederland of daarbuiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u het contactformulier invult of gegevens aan ons verstrekt per e-mail of telefoon verwerkt KUBO uw persoonsgegevens om uw (aan)vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarnaast verwerkt KUBO persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die KUBO mogelijk verwerkt:

 • Uw naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;

Voor een correcte dienstverlening is het in enkele gevallen noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens aan KUBO te verstrekken, bijvoorbeeld voor het maken van reserveringen voor uw reis en verblijf. In dat geval kan het voorkomen dat wij aanvullende gegevens nodig heeft, zoals met betrekking tot uw:

 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Bankrekeningnummer(s);
 • Paspoort en/of rijbewijs;
 • Medische gegevens.

Tot slot, voor zover KUBO persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover.

Waarom verwerkt KUBO persoonsgegevens?
KUBO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;
 • Om u uit te kunnen nodigen voor onze bijeenkomsten en evenementen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u en/of derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart KUBO persoonsgegevens?

KUBO bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. KUBO hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het toezenden van een digitale nieuwsbrief worden verwijderd wanneer u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.
 • Voor persoonsgegevens die KUBO op basis van een opdrachtrelatie verwerkt, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben zeven jaar bewaren (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie).
 • Persoonsgegevens die u ons stuurt voor het regelen van reis en verblijf bewaren wij zolang als nodig is voor het maken van die reserveringen, of langer wanneer dit voor het aanvragen van visa of overige reisbescheiden nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
KUBO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld met organisaties en (overheids)instanties voor het regelen van uw reis en verblijf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KUBO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
KUBO werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw gegevens over te dragen en uw eerdere verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Een dergelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen aan KUBO via het bovenstaande postadres of e-mailadres. Dit geldt ook indien u uw toestemming wenst in te trekken of bezwaar wenst te maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal KUBO uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek in kunnen gaan. KUBO probeert zo snel als mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw verzoek. Wanneer KUBO (deels) niet aan uw verzoek kan voldoen, dan ontvangt u een gemotiveerde reactie. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van de in de AVG vastgestelde gronden. 


Hoe beschermt KUBO uw persoonsgegevens?
KUBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kubo.nl.

Vragen of klachten?
Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door KUBO, dan kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer. U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.

Wijzigingen

KUBO kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Wij doen ons best u over wijzigingen te informeren.

Monster, maart 2023